Regulamin

1. Regulamin obowiązuje w dniu 17-18 Listopada 2018 roku, przez cały okres trwania szkolenia zwanego dalej „szkoleniem Move Your Ass”. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników szkolenia przebywających na terenie obiektu szkoleniowego
Organizatorem szkolenia i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Łukasz Fudała prowadzący działal-ność gospodarczą pod nazwą: Fudała Consulting Łukasz Fudała z siedzibą w Jaworznie przy ul. ul. Arnolda Preglera, nr 30 numer NIP: 6321915568 reprezentowana przez Łukasza Fudała
3. W Szkoleniu mogą brać udział tylko osoby, które dokonały rezerwacji oraz wpłaty za pomocą strony www.moveyourass.pl
4. W trakcie szkolenia uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek wydawanych przez Organizatora szkolenia oraz osób wskazanych przez Organizatora. Nieodpowiednie zachowanie się uczestnika szkolenia a zwłaszcza niszczenie cudzego mienia, czy inne zachowania nieobyczajowe będą skutkowały natychmiastowym wydaleniem z terenu szkolenia
5. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami szkoleniai nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na Wydarzenie. Każdy z uczestników akceptując Regulamin wyraża tym samym zgodę na zwolnienie Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne szkody w swoim mieniu, czy uszczerbek na zdrowiu i potwierdza, iż uczestniczy w szkoleniu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator dołoży wszelkich starań aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na szkolenie
6. Dane osobowe
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako: u.o.d.o.) oraz art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. (dalej jako RODO) Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Organizator szkolenia
kontakt@moveyourass.pl(adres mailowy do korespondencji:)
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia.
Dane osobowe przetwarzane będą również w celu przesyłania przez Administratora informacji marketingowych jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody w tym zakresie.
3) Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda przez Uczestnika szkolenia (art. 23 ust. 1 u.o.d.o./art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
4) Odbiorcami danych osobowych Uczestników szkolenia mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o., a od 25 maja 2018 r. przepisy RODO.
7) Dane Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
8) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymywania informacji marketingowych.

Organizator
Łukasz Fudała